top of page
  • Writer's pictureHeta Tuominen

Kasvatuspsykologian ja oppimistutkimuksen teemaryhmä Kasvatustieteen päivillä

Kasvatustieteen päivät järjestetään tänä vuonna Jyväskylässä 25.–26.11.2021. Teemana on Oppiva ja hyvinvoiva yksilö ja yhteisö.


Kasvatustieteen päivillä on jälleen paljon kiinnostavia teemaryhmiä, joiden joukossa on myös järjestämämme Kasvatuspsykologian ja oppimistutkimuksen teemaryhmä. Teemaryhmä kutsuu koolle kasvatuspsykologian ja oppimistutkimuksen aihepiiristä kiinnostuneita tutkijoita.


Teemaryhmä keskittyy empiiriseen tutkimukseen, joka käsittelee laajasti kasvatuspsykologiaan ja oppimistutkimukseen liittyviä aiheita, kuten oppimista, suoriutumista, motivaatiota ja hyvinvointia erilaisten oppijoiden keskuudessa, erilaisissa oppimisympäristöissä ja koulutuspolun eri vaiheissa. Tutkimukset voivat käsitellä esimerkiksi näiden ilmiöiden keskinäisiä yhteyksiä, niiden kehitystä yli ajan tai niiden tilannekohtaista dynamiikkaa. Painopiste voi olla myös kasvatuspsykologisen tutkimuksen menetelmissä eli esitys voi keskittyä erilaisiin aineiston keräämisen ja analysoinnin tapoihin.Teemaryhmän aihe liittyy vahvasti Kasvatustieteen päivien teemaan Oppiva ja hyvinvoiva yksilö ja yhteisö ja kutsuu pohtimaan sitä, mitä hyvinvoinnilla tarkoitetaan, miten se liittyy oppimiseen ja motivaatioon ja miten sitä voidaan vahvistaa koulu- ja opiskelukontekstissa.


Kaikki teoreettiset ja metodiset näkökulmat ovat tervetulleita. Esityskieli voi olla suomi, ruotsi tai englanti (lue teemaryhmän kuvaus ruotsiksi ja englanniksi alta). Abstrakti kirjoitetaan esityskielellä.


Lähetä abstraktisi 3.10.2021 mennessä. Tervetuloa mukaan!

Lähetä abstraktisi (max 250 sanaa) 3.10.2021 mennessä. Hyväksymispäätökset ilmoitetaan 18.10.2021 mennessä. Lisätietoja saat teemaryhmän järjestäjiltä.


Tämä on Suomen kasvatustieteellisen seuran Kasvatuspsykologian ja oppimistutkimuksen verkoston järjestämä teemaryhmä. Tavoitteenamme on edistää kasvatuspsykologian alan tutkijoiden välistä yhteistyötä ja verkostoitumista. Tervetuloa mukaan sekä teemaryhmään että verkoston toimintaan!


Tapaamisiin Kasvatustieteen päivillä!


Teemaryhmän järjestäjät


Heta Tuominen, Markku Niemivirta, Anna Rawlings, Katariina Nuutila, Anna Widlund, Antti-Tuomas Pulkka, Anna Kuusi, Henriikka Juntunen, Jaana Viljaranta ja Anna TapolaEducational Psychology and Learning Research


The thematic group calls together all researchers interested in educational psychology and learning research. This thematic group focuses on a broad range of empirical research examining topics such as learning, achievement, motivation, and well-being among students of different ages, in various educational settings and learning environments, and at different stages of their educational careers. Studies can focus on, for instance, the interrelationships of these phenomena, their development over time, or their situational dynamics. All theoretical and methodological frameworks and approaches are welcome. Presentations can be given in English, Finnish, or Swedish. The abstract is to be written in the language of presentation. This thematic group is organised by the Educational Psychology and Learning Research Special Interest Group. Our aim is to develop the co-operation and networking opportunities of researchers in the field of educational psychology. You are welcome to join both the thematic group as well as the special interest group!Pedagogisk psykologi och inlärningsforskning


Temagruppen bjuder in alla forskare som är intresserade av pedagogisk psykologi och inlärningsforskning. Temagruppens fokus ligger på empirisk forskning i syfte att undersöka ämnen som lärande, prestation, motivation och välbefinnande hos elever i olika åldrar, olika pedagogiska sammanhang och miljöer samt i olika stadier av utbildning. Studier kan vara fokuserade på till exempel kopplingar mellan dessa fenomen, deras utveckling över tid eller deras situationsdynamik. Alla teoretiska och metodologiska synvinklar är välkomna. Presentationen kan vara på svenska, finska eller engelska. Abstraktet skall skrivas på samma språk som presentationen. Den här temagruppen organiseras av Nätverket för Pedagogisk psykologi och inlärningsforskning. Vår målsättning är att utveckla samarbete och skapa nätverk mellan forskare inom pedagogisk psykologi. Välkommen med både till temagruppen och nätverket!


135 views0 comments

Recent Posts

See All

留言


留言功能已關閉。
bottom of page