top of page
  • Writer's pictureJaana Viljaranta

Oppimisen motivaatiotutkimusta tarvitaan

Kouluun ja opiskeluun liittyvä motivaatio on aihe, joka puhututtaa niin kodeissa, kouluissa kuin laajemminkin yhteiskunnallisessa keskustelussa. Usein esiin nousee huoli motivaation laskusta tai pohditaan, miten kadonneen motivaation voisi löytää. Aihe onkin tärkeä. Viime vuosikymmenten aikana niin kotimaiset kuin kansainvälisetkin tutkimukset ovat osoittaneet motivaation olevan tärkeässä roolissa oppimisen ja koulunkäynnin kannalta. Motivaation, jolla voidaan tarkoittaa esimerkiksi kiinnostusta opiskeltavia asioita kohtaan, toiminnalle asetettuja tavoitteita tai vaikkapa uskoa omiin mahdollisuuksiin onnistua eteen tulevissa tehtävissä, tiedetään olevan yhteydessä esimerkiksi koulusuoriutumiseen, koulunkäynnille asetettaviin tavoitteisiin sekä hyvinvointiin.

Viime vuosikymmenten aikana niin kotimaiset kuin kansainvälisetkin tutkimukset ovat osoittaneet motivaation olevan tärkeässä roolissa oppimisen ja koulunkäynnin kannalta.

Paljon on kuitenkin vielä selvitettävääkin. Ymmärryksemme esimerkiksi motivaation yksilöllisistä kehityskuluista on vielä verrattain vähäistä. Lisää tietoa tarvitaan myös esimerkiksi siitä, mikä merkitys yksittäisissä oppimistilanteissa heräävällä motivaatiolla on oppimisen tai laajemmin motivaation kehityksen kannalta. Jotta kaikkien oppijoiden oppimista ja koulunkäyntiä voitaisiin tukea parhaalla mahdollisella tavalla, tarvitaan vielä nykyistä enemmän ymmärrystä siitä, miten moninaisin eri tavoin ja mekanismein motivaatio ja oppiminen kietoutuvat toisiinsa ja luovat yhdessä pohjaa myönteisille oppimispoluille ja hyvinvoinnille oppimisen kontekstissa.Photo by Tony Tran on Unsplash

Viime syksystä alkaen Itä-Suomen yliopistossa on ollut oppimisen motivaatiotutkimukseen keskittyvä professuuri.

Itä-Suomen yliopistossa motivaation merkitystä oppimiselle tutkitaan monista eri näkökulmista. Psykologian, kasvatustieteiden ja erityispedagogiikan tieteenalat tarjoavat oivan pohjan tällaiselle tutkimukselle, jonka antia voidaan soveltaa esimerkiksi opettajankoulutuksessa. Viime syksystä alkaen Itä-Suomen yliopistossa on ollut myös oppimisen motivaatiotutkimukseen keskittyvä professuuri.


Katso tallenne professori Jaana Viljarannan 17.5.2021 pidetystä professuuriesitelmästä: ”Ei oo motii! Motivaation merkitys oppimisessa.”

223 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page