top of page
  • Writer's pictureHeta Tuominen

Uusi tutkimushanke | New research project

Updated: Jan 3

Menestyksen tavoittelua vaikka uupuen? Motivaation, perfektionismin ja opiskeluhyvinvoinnin kehityksellinen ja tilannekohtainen dynamiikka toisen asteen opintojen aikana


On viitteitä siitä, että suomalaisnuorten opiskelu-uupumus olisi lisääntynyt viime vuosina toisen asteen opinnoissa, erityisesti lukiossa, ja että opintoja leimaisivat kovat odotukset ja paineet sekä opintojen kokeminen kuormittavana. Lisäksi on esitetty huoli opiskeluhuollon palveluiden riittävyydestä. Juuri nyt onkin erityisen tärkeää tutkia toisen asteen opiskelijoiden motivaatiota ja hyvinvointia, ottaen huomioon myös opiskeluhuollon palvelut.


Photo by Jeremy McKnight on Unsplash

Tämän Suomen Akatemian rahoittaman akatemiatutkijahankkeen (2022–2027) tavoitteena on tarkastella motivaation, perfektionismin ja opiskeluhyvinvoinnin kehityksellistä ja tilannekohtaista dynamiikkaa toisen asteen opintojen aikana, sekä opiskeluhuollon roolia oppimisen ja hyvinvoinnin tukemisessa.


Hankkeessa kerätään kattava neljän vuoden pitkittäisaineisto opiskelijoiden motivaation, perfektionismin ja hyvinvoinnin kehityksestä, jota täydennetään kaupunki- ja koulutason tiedoilla opiskeluhuollon resursseista sekä kokemusotantamenetelmän avulla kerätyllä intensiivisellä aineistolla opiskelijoiden tilannekohtaisesta motivaatiosta ja tunteista.


Tutkimus tarjoaa ajankohtaista ja tärkeää tietoa toisen asteen opiskelijoiden motivaation ja hyvinvoinnin kehityksestä ja yhteyksistä niin opiskelijan tilannekohtaisiin tunnekokemuksiin kuin koettuun opiskeluhuollon palvelujen tarpeeseen. Tutkimuksen tuloksia voidaankin hyödyntää opiskeluhuollon palvelujen kehittämiseen.


Lue lisää:


Lisätietoja:

Akatemiatutkija Heta Tuominen

Seuraa Twitterissä tiliä @Heta_Tuominen tai Bluesky:ssa tiliä @hetatuominen.bsky.social, jos haluat kuulla tutkimushankkeen uutisia.


Making the grade but feeling exhausted? Developmental and situational dynamics of motivation, perfectionism, and academic well-being across secondary education


Recent evidence indicates a worrying increase in academic pressure and school burnout among Finnish upper secondary students, and concern has been expressed over the adequacy of student welfare services. A need to study upper secondary students' motivation and well-being, as well as student welfare, therefore appears pressing.


Photo by Siora Photography on Unsplash

The main objective of this Academy Research Fellow project (2022–2027) funded by the Academy of Finland, is to examine the developmental and situational dynamics between students' motivation, perfectionism, and academic well-being across upper secondary education, and to consider the role of student welfare in supporting students' learning and well-being.


A four-year longitudinal data on the development of students' motivation, perfectionism, and academic well-being will be collected and complemented with city- and school-level information on student welfare, and in-the-moment measures of students' situational motivation and emotions (i.e., experience sampling data).


The theoretically integrative perspective and the project design enable us to uncover motivational dynamics that contribute to student well-being, both longitudinally and situationally. The knowledge and understanding yielded will be topical in the current societal situation and important for developing student welfare.


Read more:


More info:

Academy Research Fellow Heta Tuominen

Follow @Heta_Tuominen on Twitter or @hetatuominen.bsky.social on Bluesky, to keep track on the latest news from the project.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page